کار در منزل
شماره تماس جهت استعلام کارمندان از طریق مشتریان
( ساعت تماس جهت استعلام 8 الی 13 ) 34338229-031

توجه:

این شماره صرفا جهت استعلام کارمندان شرکت از طریق مشتریان می باشد لطفا از هر گونه تماس دیگر با این شماره جدا خودداری نمایید .

توضیحات :

مشتریان محترمی که توسط کارمندان شرکت سرمد پیام جاوید (44SMS) درخواست تبلیغات SMS و یا سامانه ارسال SMS و یا تبلیغات شفاهی دارند می توانند جهت اطمینان از پرداخت خود به آنان
صلاحیت کارمندان را در این قسمت استعلام نمایند .
(مدیریت شرکت سرمد پیام جاوید)
جستجو بر اساس کد ملی
ردیفنامنام خانوادگیاستانشهرستان
1تعاونپشتیبانیمازندرانساری
2سید مانیوهابیتهرانتهران
3صادقمحمدزاده گلمغانی اردبیلاردبیل
4لیداسهیلیتهرانتهران
5زهراقربانیاصفهاناصفهان
6نفیسهمصطفاییتهرانتهران
7مينونژادمعصومکرمانکرمان
8محمودخدادادگیتهرانتهران
9حمیدرضازایرانگالیبوشهربرازجان
10مهدیمنتظرالقائماصفهاناصفهان
شماره صفحه :1
شماره تماس جهت استعلام کارمندان از طریق مشتریان
( ساعت تماس جهت استعلام 8 الی 13 ) 34338229-031

توجه:

این شماره صرفا جهت استعلام کارمندان شرکت از طریق مشتریان می باشد لطفا از هر گونه تماس دیگر با این شماره جدا خودداری نمایید .

توضیحات :

مشتریان محترمی که توسط کارمندان شرکت سرمد پیام جاوید (44SMS) درخواست تبلیغات SMS و یا سامانه ارسال SMS و یا تبلیغات شفاهی دارند می توانند جهت اطمینان از پرداخت خود به آنان
صلاحیت کارمندان را در این قسمت استعلام نمایند .
(مدیریت شرکت سرمد پیام جاوید)
جستجو بر اساس کد ملی
ردیفنامنام خانوادگیاستانشهرستان
1تعاونپشتیبانیمازندرانساری
2سید مانیوهابیتهرانتهران
3صادقمحمدزاده گلمغانی اردبیلاردبیل
4لیداسهیلیتهرانتهران
5زهراقربانیاصفهاناصفهان
6نفیسهمصطفاییتهرانتهران
7مينونژادمعصومکرمانکرمان
8محمودخدادادگیتهرانتهران
9حمیدرضازایرانگالیبوشهربرازجان
10مهدیمنتظرالقائماصفهاناصفهان
شماره صفحه :1